Nghị Quyết HĐQT Quý 2 năm 2013

Nghị Quyết HĐQT Quý 2 năm 2013

11/07/2013 14:40

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2013. Xem chi tiết

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2013

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2013

11/07/2013 15:13

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2013, báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị (HĐQT), báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2013. Xem chi tiết