THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

22/10/2013 09:19

Ông Nguyễn Hồng Châu_Trưởng BKS Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

22/10/2013 09:18

Ông Nguyễn Hồng Châu_Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đăng ký giao dịch bán 2.800 cp NHC.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

22/10/2013 09:18

Bà Bùi Hồng Khánh vợ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp, mã CK NHC:

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

22/10/2013 09:16

Bà Bùi Hồng Khánh vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký giao dịch mua 25.000 cổ phiếu NHC.