Nghị quyết số 23-NQĐHĐCĐ

Nghị quyết số 23-NQĐHĐCĐ

26/07/2014 13:41

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói (Xem chi tiết)