Nghị quyết số 27/NK04/HĐQT & Quyết định số 144/QĐ-CTY

Nghị quyết số 27/NK04/HĐQT & Quyết định số 144/QĐ-CTY

06/12/2014 01:00

HĐQT quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó giám đốc kỹ thuật kể từ ngày 5/12/2014 (Xem chi tiết)

Nghị quyết số 23-NQĐHĐCĐ

Nghị quyết số 23-NQĐHĐCĐ

26/07/2014 13:41

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói (Xem chi tiết)