Nghị quyết bất thường 28/NK04/NQ-HĐQT

Nghị quyết bất thường 28/NK04/NQ-HĐQT

V/V Thanh lý máy móc thiết bị và nhà xưởng (Xem chi tiết)

Nghị quyết số 27/NK04/HĐQT & Quyết định số 144/QĐ-CTY

Nghị quyết số 27/NK04/HĐQT & Quyết định số 144/QĐ-CTY

HĐQT quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó giám đốc kỹ thuật kể từ ngày 5/12/2014 (Xem chi tiết)