Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

21/10/2013 16:33

Ngày 09/04/2011, Công ty CPGN Nhị Hiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Qua đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã  thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011. <Xem chi tiết> 

Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

21/10/2013 16:21

Ngày 23/7/2010 Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã tiến hành họp định kỳ thứ 25/03/NQ-HĐQT, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 và đưa ra một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2010. Trong đó HĐQT thống nhất tạm chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 là 17%/cổ phần tương đương 1.700 đồng/CP (Xem chi tiết)

NQ_HDQT_ky_24

NQ_HDQT_ky_24

21/10/2013 16:19

Ngày 20/4/2010, tại văn phòng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp HĐQT công ty đã tiến hành họp định kỳ hàng quí để đánh giá tình hình thực hiện quí 1 và phương hướng hoạt động trọng tâm quí 2/2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

21/10/2013 16:16

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010