Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

22/07/2017 13:05

Ngày 21/7/2017, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.