Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

11/07/2013 14:44

Qua một năm nỗ lực lao động sản xuất kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty, nay tôi xin thay mặt Ban Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội bản dự thảo báo cáo kết quả triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT năm 2012. Xem chi tiết