NQHĐQT số 09/03/NQ

NQHĐQT số 09/03/NQ

NQHĐQT số 09/03/NQ ngày 18/07/2008 

CÁC BÁO CÁO, VĂN KIỆN CỦA CÔNGTY

CÁC BÁO CÁO, VĂN KIỆN CỦA CÔNGTY

Mời bạn xem chi tiết và lưu các báo cáo và văn kiện của công ty.

NQ HĐQT SỐ 05/03/NQ-HĐQT

NQ HĐQT SỐ 05/03/NQ-HĐQT

NQ HĐQT kỳ họp lần thứ 3-NK3 ngày 15/10/2007

ĐẠI HỘI CÔNG ĐÒAN NK3 (2007-2010)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐÒAN NK3 (2007-2010)

Ngày 18-10-2007 vào lúc 13 giờ tại văn phòng công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội công đòan cơ sở NKIII (2007-2010).