17/10/2014 18:19

Căn cứ vào thông báo số 847/TB-SGDHN ngày 15/10/2014 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: NHC;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.520.771 cổ phiếu;

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 15.207.710.000 đồng;

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.041.542 cổ phiếu;

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 30.415.420.000 đồng;

- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 22/10/2014.

Tin tức & Sự kiện khác