22/10/2013 09:41

Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:
- Mã CK: NHC
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 45.926 cp
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 100.500 cp
- Mục đích bình ổn giá
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/9/2011 đến 29/11/2011
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
 

Tin tức & Sự kiện khác