22/10/2013 09:35

Ngày 25/03/2011 Chủ Tịch HĐQT Công ty CPGN Nhị Hiệp đã ký quyết định số 16/11/QĐ v/v thuyên chuyển công tác đối với Ông Ngô Quốc Duy_PGĐ công ty về nhận nhiệm vụ tại Công ty TNHH MTV Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương kể từ ngày 01/04/2011.

 

Tin tức & Sự kiện khác