28/05/2014 16:19

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Hiện 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: NHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/06/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/07/2014.

Tin tức & Sự kiện khác