10/10/2014 23:37

Vào ngày 09/10/2014,Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Quyết định số 555/QĐ-SGDHN ngày 09/10/2014. Thông tin niêm yết bổ sung cổ phiếu như sau:

- Loại cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: NHC

- Mệnh giá" 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:1.520.771 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 15.207.710.000 đồng

Tin tức & Sự kiện khác