14/07/2018 14:04

Ngày 14/7/2018, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và cả năm 2018 với Công ty TNHH DV-TV TCKT & KT Phía Nam (AASCS)

Tin tức & Sự kiện khác