22/10/2013 09:43

Theo thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty từ ngày 05/9/2011 đến ngày 29/11/2011. Nay Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp thông báo kết qủa  giao dịch cp quỹ như sau:
Số lượng đăng ký mua lại:              100.500 cổ phiếu
Số lượng đã thực hiện:                     3.500 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 49.426 cổ phiếu
 

Tin tức & Sự kiện khác