22/10/2013 09:41

    Theo Nghị quyết HĐQT số 25/03/NQ-HĐQT, kỳ họp ngày 23/7/2010 v/v mua cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá. CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ phát sinh từ ngày 18/5/2011 đến ngày 18/8/2011 nhưsau:
 - Số lượng đăng ký mua lại:             116.000 cổ phiếu 
 - Số lượng đã thực hiện:                   15.000 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 45.926 cổ phiếu
 

Tin tức & Sự kiện khác