02/06/2014 09:47

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Nui 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: NHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85 CP (tỷ lệ 0,006%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/06/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/07/2014.

Tin tức & Sự kiện khác