03/07/2014 07:16

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Hiện 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: NHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP, tỷ lệ 0% 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 2.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP, tỷ lệ 0.13%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/06/2014 đến ngày 01/07/2014

Tin tức & Sự kiện khác