07/07/2014 08:40

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Nui 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc

- Mã chứng khoán: NHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85 CP, tỷ lệ 0,006% 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 3.026 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.111 CP, tỷ lệ 0.2%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/06/2014 đến ngày 04/07/2014

Tin tức & Sự kiện khác