21/10/2013 16:03

Ngày 15 tháng 10 năm 2007 tại VP công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành họp HĐQT lần thứ 3-NK3 với 5/5 thành viên tham dự. Có mời thêm TBKS và kế tóan trưởng.
Cuộc họp thống nhất các nội dung sau:
 
1. Tập trung quyết tóan tài chính quý 3/2007 thông qua BKS kiểm tra. Tạm chia 80% quỹ cổ tức 6 tháng cuối năm cho các cổ đông vào tháng 01/2008
 
2. Đầu tư nhà máy gạch ngói mới tại Huyện Bến Cát hoặc Phú Giáo theo hình thức liên doanh công ty mẹ M&C tỷ lệ Nhị Hiệp 70% và công ty mẹ M&C 30%, dự kiến nhà máy xây dựng ngay trong năm 2008.
 
3. Quan hệ với các công ty than Quản Ninh để bàn phương án tổ chức nhập than trực tiếp từ mỏ để giảm chi phí và có nguồn than đốt ổn định và lâu dài
 
4. Có kế họach phát triển nhân sự có trình độ, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Tin tức & Sự kiện khác