KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Theo thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty từ ngày 05/9/2011 đến ngày 29/11/2011. Nay Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp thông báo kết qủa  giao dịch cp quỹ như sau:

Thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo đăng ký giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty.

Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty.

    Theo Nghị quyết HĐQT số 25/03/NQ-HĐQT, kỳ họp ngày 23/7/2010 v/v mua cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá. CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ phát sinh từ ngày 18/5/2011 đến ngày 18/8/2011 nhưsau:

Ngày chốt danh sách chia tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011

Ngày chốt danh sách chia tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011

Hội Đồng Quản Trị Cty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp kính thông báo đến các quí Cổ Đông ngày chốt danh sách cuối cùng cho việc chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011 như sau: