Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ngày 14/7/2018, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và cả năm 2018 với Công ty TNHH DV-TV TCKT & KT Phía Nam (AASCS).

Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Ngày 21/7/2017, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.