Kể từ ngày 01/11/2016, Công ty CP gạch ngói Nhị Hiệp đã sản xuất gạch trở lại

(Kèm bảng giá gạch)

Giới thiệu