BCTC_NHC_Qúy 1_ 2009

BCTC_NHC_Qúy 1_ 2009

Các báo cáo tài chính trong năm được cập nhập ở đây

NQ_HDQT_02_2009

NQ_HDQT_02_2009

NQ_HDQT_02_2009

Báo cáo năm 2008

Báo cáo năm 2008

Mời bạn xem chi tiết các báo cáo của công ty năm 2008.

NQHĐQT số 09/03/NQ

NQHĐQT số 09/03/NQ

NQHĐQT số 09/03/NQ ngày 18/07/2008 

CÁC BÁO CÁO, VĂN KIỆN CỦA CÔNGTY

CÁC BÁO CÁO, VĂN KIỆN CỦA CÔNGTY

Mời bạn xem chi tiết và lưu các báo cáo và văn kiện của công ty.

NQ HĐQT SỐ 05/03/NQ-HĐQT

NQ HĐQT SỐ 05/03/NQ-HĐQT

NQ HĐQT kỳ họp lần thứ 3-NK3 ngày 15/10/2007

ĐẠI HỘI CÔNG ĐÒAN NK3 (2007-2010)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐÒAN NK3 (2007-2010)

Ngày 18-10-2007 vào lúc 13 giờ tại văn phòng công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội công đòan cơ sở NKIII (2007-2010).