NQ_HDQT_ky_24

NQ_HDQT_ky_24

Ngày 20/4/2010, tại văn phòng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp HĐQT công ty đã tiến hành họp định kỳ hàng quí để đánh giá tình hình thực hiện quí 1 và phương hướng hoạt động trọng tâm quí 2/2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Thong bao_chia co tuc 6 thang_2009_NHC

Thong bao_chia co tuc 6 thang_2009_NHC

Thong bao_chia co tuc 6 thang_2009_NHC

BCTC_NHC_Qui 2 _2009

BCTC_NHC_Qui 2 _2009

BCTC_NHC_Qui 2 _2009