Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Ngày 09/04/2011, Công ty CPGN Nhị Hiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Qua đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã  thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011. <Xem chi tiết> 

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TÁC CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 25/03/2011 Chủ Tịch HĐQT Công ty CPGN Nhị Hiệp đã ký quyết định số 16/11/QĐ v/v thuyên chuyển công tác đối với...