Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Ngày 09/04/2011, Công ty CPGN Nhị Hiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Qua đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã  thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011. <Xem chi tiết>